एव्सोलुटा किरा नियन्त्रण गर्न जनचेतना कार्यक्रम शुरु गर्दै ।