बिहिबार, बैशाख ६, २०८१

झापाको चन्द्रगढीमा कृषि मन्त्री हरिवोल गजुरेलले हस्तान्तरण गरेपछि मेसिनबाट चैत धान रोप्ने तयारी गरिदै । तस्बिर : सुरेन्द्र भण्डारी

d]l;gaf6 wfg /f]kfOF emfkfsf] rGb|u9Ldf r}t wfg /f]Kg] tof/L ul/b} . lhNnf s[lif ljsf; sfof{no emfkfn] %) k|ltzt cg'bfgdf klxnf] kfOnf s[lif ;xsf/L ;+:yf eb|k'/nfO{ kmfd{ d]l;g/Lsf]  s[lif dGqL xl/jf]n uh'/]nn] x:tfGt/0f u/]kl5 d]l;gaf6 wfg /f]Kg tof/L ul/Fb} .   tl:a/ M ;'/]Gb| e08f/L, ;'?ªuf-emfkf_, /f;;

प्रकाशित मिति: आइतवार, चैत्र २८, २०७२