मङ्लबार, जेष्ठ १५, २०८१

चरचरे रोगका कारण पशु मर्न थाले

दार्चुला, ९ पुस । केही समय देखिएको एकाएक पशुमा चरचरे रोग देखापरेको छ । यसचरचरेरोगका कारण दार्चुलाको ब्रह्मदेव–२ बोहरी गाउँमा १४ पशु चौपाया मरेका र अन्य दर्जनाँै पशु चौपायामा रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । रोग नियन्त्रणका लागि जिल्लाबाट बोहरी गाउँमा पशु प्रविधिको टोली पठाइएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको भानाइ छ । जिल्लाको लेकम क्षेत्रमा केही दिनदेखि नै खोरेत रोगको सङ्क्रमण देखिएको जिल्ला पशु सेवा कर्यालयका पशु चिकित्सक मनोजकुमार शाहीले बताउनुभयो । पर्याप्त स्रोतसाधन अभावका कारण जिल्लामा पशु चौपायामा देखिने रोगको नियन्त्रण हुन नसकेको पशु चिकित्सक शाहीले बताउनुभयो । हाल दार्चुला जिल्ला पशुसेवा कार्यालयसहित छवटा पशुसेवा केन्द्र र सातवटा पशु उपसेवा केन्द्र गरी १४ ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

r/r/] /f]usf sf/0f kz’ dg{ yfn]

bfr'{nf, ( k’; . s]xL ;do b]lvPsf] PsfPs kz’df r/r/] /f]u b]vfk/]sf] 5 . o;r/r/]/f]usf sf/0f bfr'{nfsf] a|Xdb]j–@ af]x/L ufpFdf !$ kz’ rf}kfof d/]sf / cGo bh{gfF} kz’ rf}kfofdf /f]usf] ;ª\qmd0f b]lvPsf] 5 . /f]u lgoGq0fsf nflu lhNnfaf6 af]x/L ufpFdf kz’ k|ljlwsf] 6f]nL k7fOPsf] lhNnf kz’ ;]jf sfof{nosf] efgfO 5 . lhNnfsf] n]sd If]qdf s]xL lbgb]lv g} vf]/]t /f]usf] ;ª\qmd0f b]lvPsf] lhNnf kz’ ;]jf sof{nosf kz’ lrlsT;s dgf]hs’df/ zfxLn] atfpg’eof] . kof{Kt ;|f]t;fwg cefjsf sf/0f lhNnfdf kz’ rf}kfofdf b]lvg] /f]usf] lgoGq0f x’g g;s]sf] kz’ lrlsT;s zfxLn] atfpg’eof] . xfn bfr'{nf lhNnf kz’;]jf sfof{no;lxt 5j6f kz’;]jf s]Gb| / ;ftj6f kz’ pk;]jf s]Gb| u/L !$ 7fpFaf6 ;]jf k|bfg ub}{ cfPsf] 5 . 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, पुस ९, २०७०